CEMETEC

Què és la mediació?

És un mètode àgil i econòmic per gestionar les desavinences i els conflictes.

Mitjançant l’assistència i orientació d’un professional neutral i imparcial , el mediador, les parts en conflicte tenen la oportunitat de resoldre les seves diferències i arribar a acords satisfactoris

Eina complementaria al sistema judicial reconeguda oficialment (Llei 15/2009 de Mediació en l’àmbit del Dret Privat) , que permet arribar a acords amb validessa i entitat jurídica.

Què és el CEMETEC?

Centre de Mediació d’Enginyers i Professions Tècniques

Entitat sense ànim de lucre que sota l’empar de la Llei 5/2012 de Mediació en assumptes mercantils , civils i empresarials té com a finalitat:

1.- Impulsar i desenvolupar la mediació, de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.

2.- La promoció de l’activitat professional i dels serveis de la mediació, davant la societat

3.- Facilitar l’accés, i l’administració de la mediació, inclosa la designació de mediadors en assumptes mercantils civils i empresarials .

4.- Col.laborar amb les diferents institucions, Administracions, Tribunals de Justícia, Despatxos Jurídics, Col.legis Professionals i qualsevol altra entitat

5.- Assumir subsidiàriament la responsabilitat derivada a l’actuació dels mediadors inscrits en el R.E.P.T.M., (Registre d’Enginyers i Professionals Tècnics Mediadors), a travès de les seves Delegacions Territorials, en els supósits, en què la pòlissa de contracte d'assegurança de responsabilitat civil professional, o la garantia equivalent del mediador fos insuficient

6.- Establir un codi de Conducta del Mediador-Enginyer i professional tècnic i Codi de Bones Pràctiques

7.- Evitar l’intrusisme professional

8.- Seguiment actuacions realitzades pels mediadors tècnics

9.- Desenvolupament d’eines per la millora continua de la mediació i la seva aplicació, així com participació en estudis estadístics

10.- Difusió de la cultura i valors de la mediació en la resolució dialogada de conflictes

  • Formació
  • Fons Documental
  • Notícies i novetats
  • Experiéncies